પ્રમુખ શ્રી
માહિતી મેળવવાનો અધિકાર અધિનિયમ
મુખપૃષ્ઠપ્રમુખ શ્રી, જીલ્લા પંચાયત

પ્રમુખ શ્રી, જીલ્લા પંચાયત

પ્રમુખ શ્રી, જીલ્લા પંચાયત
શ્રીમતી કૌશલ્યાબેન જયંત માધાપરીયા
હોદો:
પ્રમુખ, જિલ્લા પંચાયત કચ્છ
સ૨નામું:
પ્રમુખ શ્રી, જીલ્લા પંચાયત કચ્છ
ફોન નં:
-
મોબાઇલ નં:
-
ઇ-મેલ:
-છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 8/6/2018

વપરાશકર્તાઓ : 586821