આર.સી.એચ. શાખા
માહિતી મેળવવાનો અધિકાર અધિનિયમ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ આર.સી.એચ. શાખા સંપર્કની માહિતી

સંપર્ક ની માહિતી


શાખાનું નામ આર.સી.એચ. શાખા
શાખાનું સરનામું જિલ્લા પંચાયત, કચ્છ-ભુજ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારીડો.પંકજકુમાર પાંડે(ઇ.ચા.)
ફોન નંબર (૦ર૮૩ર) રર૪૭૦ર
મોબાઇલ નંબર ૯૯૦૯૯૦૪૯૩૦૩

શાખાના વહિવટી અધિકારીઓ
અ.નં. વહિવટી અધિકારીનું નામ હોદ્દો ફોન નંબર
(કચેરી)
ફેકસ નંબર મોબાઈલ નંબર ઈ-મેલ
ડો.પંકજકુમાર પાંડે(ઇ.ચા.)જિલ્‍લા રસીકરણ અધિકારી(૦ર૮૩ર) રર૪૭૦ર
૯૯૦૯૯૦૪૯૩૦૩


છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 10/1/2019

વપરાશકર્તાઓ : 624062