આર.સી.એચ. શાખા
માહિતી મેળવવાનો અધિકાર અધિનિયમ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ આર.સી.એચ. શાખા સંપર્કની માહિતી

સંપર્ક ની માહિતી

શાખાનું નામ આર.સી.એચ. શાખા
શાખાનું સરનામું જિલ્લા પંચાયત, કચ્છ-ભુજ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારીડો.પંકજકુમાર પાંડે
ફોન નંબર (૦ર૮૩ર) રર૪૭૦ર
મોબાઇલ નંબર ૯૯૦૯૯૦૪૯૩૦૩
શાખાના વહિવટી અધિકારીઓ
અ.નં. વહિવટી અધિકારીનું નામ હોદ્દો ફોન નંબર
(કચેરી)
ફેકસ નંબર મોબાઈલ નંબર ઈ-મેલ
ડો.પંકજકુમાર પાંડેજિલ્‍લા રસીકરણ અધિકારી(૦ર૮૩ર) રર૪૭૦ર૯૯૦૯૯૦૪૯૩૦૩

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 9/11/2017

વપરાશકર્તાઓ : 562958