મુખપૃષ્ઠસંબંધીત વેબસાઈટસસંલગ્‍ન લીંકસ

સંલગ્‍ન લીંકસ

 
  Sites on Common Service Center State Center Agency (CSC SCA) Domain
(રાજય સરકારમાં કોમન સર્વિસ સેન્‍ટરની ઉપયોગી વેબ સાઇટસ)
 
1 www.cms.com
2 www.rcom.co.in
3 www.3i-infotech.com
4 http://icicilombard.com/app/ilom-en/default.aspx
5 http://220.226.204.98/pwagentpos/gujarat/index.php3
6 www.24*7guru.com
7 www.login4career.com
8 www.Shaadikaroge.com
9 www.irctc.co.in
10 www.itzcash.com
11 www.oximall.com
12 http://125.18.122.143/egramDemoWEB/home.jsp
13 www.myoxigen.com
14 www.microsoft.com
15 www.mwti.net
16 www.symantec.com
17 www.csconline.co.in
18 www.ilfsindia.com
19 http://220.226.204.110
20 http://220.226.204.73
21 http://125.18.122.121/egramNewWEB/home.jsp
   
  Sites available for mail service
(મેઇલ સુવિધા માટે ઉપયોગી વેબ સાઇટસ)
 
1 http://egram.co.in
2 www.yahoo.com
3 www.gmail.com
   
  Sites on Banking Domain
(બેન્‍કીંગ સર્વિસ માટે ઉપયોગી સાઇટસ)
 
1 https://125.17.169.43
2 https://125.18.30.232:7001
   
  Sites for bandwidth Test
(બેન્‍ડવીથ ટેસ્‍ટ માટે જરૂરી સાઇટસ)
 
1 http://toast.net
2 http://performance.toast.net
3 http://www.ousl.com/perftest/text1.htm
4 http://performance.toast.net/results.asp
   
  Sites on Agricultural Support Domain
(એગ્રીકલ્‍ચરલ સહાય માટે ઉપયોગી સાઇટસ)
 
1 www.indiaagronet.com
2 www.icar.org.in
3 http://aicofindia.org/
4 http://agmarket.nic.in/
5 http://dacnet.nic.in/
 
પાછળ જુઓ

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 12/1/2018

વપરાશકર્તાઓ : 576205