પંચાયત વિભાગ
કચ્છ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ઠસંબંધીત વેબસાઈટસસંલગ્‍ન લીંકસ

સંલગ્‍ન લીંકસ

 
  Sites on Common Service Center State Center Agency (CSC SCA) Domain
(રાજય સરકારમાં કોમન સર્વિસ સેન્‍ટરની ઉપયોગી વેબ સાઇટસ)
 
1 www.cms.com
2 www.rcom.co.in
3 www.3i-infotech.com
4 http://icicilombard.com/app/ilom-en/default.aspx
5 http://220.226.204.98/pwagentpos/gujarat/index.php3
6 www.24*7guru.com
7 www.login4career.com
8 www.Shaadikaroge.com
9 www.irctc.co.in
10 www.itzcash.com
11 www.oximall.com
12 http://125.18.122.143/egramDemoWEB/home.jsp
13 www.myoxigen.com
14 www.microsoft.com
15 www.mwti.net
16 www.symantec.com
17 www.csconline.co.in
18 www.ilfsindia.com
19 http://220.226.204.110
20 http://220.226.204.73
21 http://125.18.122.121/egramNewWEB/home.jsp
   
  Sites available for mail service
(મેઇલ સુવિધા માટે ઉપયોગી વેબ સાઇટસ)
 
1 http://egram.co.in
2 www.yahoo.com
3 www.gmail.com
   
  Sites on Banking Domain
(બેન્‍કીંગ સર્વિસ માટે ઉપયોગી સાઇટસ)
 
1 https://125.17.169.43
2 https://125.18.30.232:7001
   
  Sites for bandwidth Test
(બેન્‍ડવીથ ટેસ્‍ટ માટે જરૂરી સાઇટસ)
 
1 http://toast.net
2 http://performance.toast.net
3 http://www.ousl.com/perftest/text1.htm
4 http://performance.toast.net/results.asp
   
  Sites on Agricultural Support Domain
(એગ્રીકલ્‍ચરલ સહાય માટે ઉપયોગી સાઇટસ)
 
1 www.indiaagronet.com
2 www.icar.org.in
3 http://aicofindia.org/
4 http://agmarket.nic.in/
5 http://dacnet.nic.in/
 
પાછળ જુઓ