મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆંકડા શાખાજીલ્‍લા આયોજન મંડળ

જીલ્‍લા આયોજન મંડળજીલ્‍લા આયોજન મંડળ ઘ્વારા અમલમાં મુકાતી ૧પટકા વિવેકાધીન જોગવાઈ પ ટકા પ્રોત્સાહક જોગવાઈ, ખાસ અંગભુત યોજના,પછાત તાલુકાની યોજના, સંસદ સભ્યશ્રી તથા ધારાસભ્યશ્રી ગ્રાન્ટના સ્થાનિક અગત્યતા ધરાવતા કામો, સરકારશ્રીએ જીલ્લા પંચાયતોને સુપ્રત કરેલ ૮૦ ટકા નોર્મલ પ્લાનની યોજનાઓના કામોની માહિતીનું સંકલન કરવાની કામગીરી તથા ગ્રાન્ટ ફાળવણીના આદેશોની કામગીરી આ શાખા ઘ્વારા કરવામાં આવે છે. તથા જીલ્‍લા આંકડા અધિકારી ઘ્વારા વિકાસના કામોની સમીક્ષા બેઠકો બોલાવી કામોની પ્રગતિની સમીક્ષા કરવામાં આવે છે. અને તાલુકાના ૧૦ ટકા કામોનું સ્થાનિક ચકાસણી કરી તેના અહેવાલો ઉપલી કચેરીને મોકલી આપવામાં આવે છે.

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 23/7/2018

વપરાશકર્તાઓ : 591949