મુખપૃષ્ઠશાખાઓપશુપાલન શાખાપશુધન

પશુધનપશુધન ગણત્રી અંગેની કામગીરી દર પાંચ વર્ષે આંકડા શાખા ઘ્વારા કરવામાં આવે છે. વર્ષ ર૦૦૭ ની ૧૮ મી પશુધન ગણત્રી કચ્છ જિલ્લાની પુર્ણ કરવામાં આવેલ છે. આ ગણતરીની કામગીરી તાલુકાના આંકડા મદદનીશ મારફતે જે તે ગામના તલાટી સહમંત્રી પાસે પુર્ણ કરાવી કોમ્પ્યુટર પર ડેટા એન્‍ટ્રીની કામગીરી પ્રર્ણ કરી આખરી પરિણામો માટે વડી કચેરીએને મોકલવામાં આવેલ છે.

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 26/11/2018

વપરાશકર્તાઓ : 617520