મુખપૃષ્ઠશાખાઓ આંકડા શાખા સં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી

શાખાનું નામઆંકડા શાખા
અધિકારીશ્રીનું નામશ્રી રવિરાજ એમ. ઝાલા
હોદ્દોઈ.ચા.જિલ્‍લા આંકડા અધિકારી
શાખાનું સરનામુંજિલ્લા પંચાયત કચ્છ
ફોન નંબર(૦ર૮૩ર) રર૧૪૦ર
ઇન્ટર કોમ નંબર૨૧૧
મોબાઇલ નંબરઃ- ૯૯૯૮૫૬૨૬૬૮

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 12/1/2018

વપરાશકર્તાઓ : 576653