મુખપૃષ્ઠશાખાઓ આંકડા શાખા સં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી

શાખાનું નામઆંકડા શાખા
અધિકારીશ્રીનું નામશ્રી રવિરાજસિંહ ઝાલા
હોદ્દોજિલ્‍લા આંકડા અધિકારી
શાખાનું સરનામું૧૩૩, આંકડા શાખા, જિલ્‍લા પંચાયત કચેરી, ભુજ-કચ્‍છ
ફોન નંબર(૦ર૮૩ર) રર૧૪૦ર
ઇન્ટર કોમ નંબર૨૧૧
મોબાઇલ નંબરઃ- ૯૯૯૮૫૬૨૬૬૮

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 31/5/2019

વપરાશકર્તાઓ : 648244