મુખપૃષ્ઠશાખાઓ આંકડા શાખા સં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી

શાખાનું નામઆંકડા શાખા
અધિકારીશ્રીનું નામશ્રી એમ.આર.રાઓલ
હોદ્દોઈ.ચા.જિલ્‍લા આંકડા અધિકારી
શાખાનું સરનામુંજિલ્લા પંચાયત કચ્છ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારીશ્રી એમ.આર.રાઓલ
ફોન નંબર(૦ર૮૩ર) રર૧૪૦ર
ઇન્ટર કોમ નંબર૨૧૧
મોબાઇલ નંબરઃ- ૯૮૮૯૯ પ૯૪૮૮

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 24/3/2017

વપરાશકર્તાઓ : 528732