મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆરોગ્‍ય શાખાસંપકૅ માહિતી

સંપકૅ માહિતી

શાખાનું નામઆરોગ્‍ય શાખા
શાખાનું સરનામુઆરોગ્‍ય શાખા, પહેલા માળે, જીલ્‍લા પંચાયત, કચ્‍છ-ભુજ
મુખ્ચ સં૫કૅ અઘિકારીશ્રી ડી.કે.ડાભી
ફોન નંબર(૦ર૮૩ર) રપરર૦૭
ફેકસ નંબર૨૨૧૬૬૬
મોબાઈલ નંબર૯૯૦૯૯ ૪૯૩૦ર / ૯૦૯૯૪ ૪૧ર૩૪
શાખાના વહીવટી અઘિકારીઓ
અં. નં.વહિવટી અઘિકારીનું નામહોદોફોન નંબર (કચેરી)ફેકસ નંબરમોબાઇલ નંબર
શ્રી ડી.કે.ડાભીમુખ્‍ય જિલ્‍લા આરોગ્‍ય અધિકારી૨૫૨૨૦૭૨૨૧૬૬૬૯૯૦૯૯ ૪૯૩૦ર / ૯૦૯૯૪ ૪૧ર૩૪

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 9/11/2017

વપરાશકર્તાઓ : 565645