મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆરોગ્‍ય શાખાસંપકૅ માહિતી

સંપકૅ માહિતીશાખાનું નામઆરોગ્‍ય શાખા
શાખાનું સરનામુઆરોગ્‍ય શાખા, પહેલા માળે, જીલ્‍લા પંચાયત, કચ્‍છ-ભુજ
મુખ્ચ સં૫કૅ અઘિકારીશ્રી પંકજકુમાર પાંડે
ફોન નંબર(૦ર૮૩ર) રપરર૦૭
ફેકસ નંબર૨૨૧૬૬૬
મોબાઈલ નંબર૯૯૦૯૯૪૯૩૦૨

શાખાના વહીવટી અઘિકારીઓ
અં. નં.વહિવટી અઘિકારીનું નામહોદોફોન નંબર (કચેરી)ફેકસ નંબરમોબાઇલ નંબર
શ્રી પંકજકુમાર પાંડેમુખ્‍ય જિલ્‍લા આરોગ્‍ય અધિકારી૨૫૨૨૦૭૨૨૧૬૬૬૯૯૦૯૯૪૯૩૦૨

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 31/5/2019

વપરાશકર્તાઓ : 648225