બાંઘકામ શાખા
માહિતી મેળવવાનો અધિકાર અધિનિયમ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓબાંધકામ શાખાશાખાની સંપકૅ માહિતી

શાખાની સંપકૅ માહિતી

શાખાનું નામબાંધકામ શાખા
શાખાનું સરનામુકાર્યપાલક ઈજને૨, કચ્છ પંચાયત મા.મ વિભાગ, જીલ્લા પંચાયત, ભુજ
મુખ્ચ સંપકૅ અઘિકારીશ્રી એલ.આર.મડીયા (કાર્યપાલક ઈજનેર (બાંધકામ)
ફોન નંબર૦૨૮૩૨- ૨પ૦૮૩૪, ૨૨૧૦પ૦
ઇન્‍ટર કોમ નંબર૨૩૩
ફેકસ નંબર૦૨૮૩૨- ૨પ૦૮૩૪
મોબાઈલ નંબર૯૪૨૯૨૭૭૯૪૭

શાખાના વહીવટી અઘિકારીઓ
અં. નં.વહિવટી અઘિકારીનું નામહોદોફોન નંબર (કચેરી)ફેકસ નંબરમોબાઇલ નંબરઇ-મેલ
શ્રી એલ.આર.મડીયાકાર્યપાલક ઈજનેર૨૨૧૦૫૦૦૨૮૩૨- ૨પ૦૮૩૪ ૯૪૨૯૨૭૭૯૪૭-


છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 19/9/2018

વપરાશકર્તાઓ : 604347