મુખપૃષ્ઠશાખાઓબાંધકામ શાખાશાખાની સંપકૅ માહિતી

શાખાની સંપકૅ માહિતી

શાખાનું નામબાંધકામ શાખા
શાખાનું સરનામુકાર્યપાલક ઈજને૨, કચ્છ પંચાયત મા.મ વિભાગ, જીલ્લા પંચાયત, ભુજ
મુખ્ચ સંપકૅ અઘિકારીશ્રી એલ.આર.મડીયા (કાર્યપાલક ઈજનેર (બાંધકામ)
ફોન નંબર૦૨૮૩૨- ૨પ૦૮૩૪, ૨૨૧૦પ૦
ઇન્‍ટર કોમ નંબર૨૩૩
ફેકસ નંબર૦૨૮૩૨- ૨પ૦૮૩૪
મોબાઈલ નંબર૯૪૨૯૨૭૭૯૪૭

શાખાના વહીવટી અઘિકારીઓ
અં. નં.વહિવટી અઘિકારીનું નામહોદોફોન નંબર (કચેરી)ફેકસ નંબરમોબાઇલ નંબરઇ-મેલ
શ્રી એલ.આર.મડીયાકાર્યપાલક ઈજનેર૨૨૧૦૫૦૦૨૮૩૨- ૨પ૦૮૩૪ ૯૪૨૯૨૭૭૯૪૭-


છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 26/11/2018

વપરાશકર્તાઓ : 618560