મુખપૃષ્ઠશાખાઓબાંધકામ શાખાશાખાની સંપકૅ માહિતી

શાખાની સંપકૅ માહિતી

શાખાનું નામબાંધકામ શાખા
શાખાનું સરનામુકાર્યપાલક ઈજને૨, કચ્છ પંચાયત મા.મ વિભાગ, જીલ્લા પંચાયત, ભુજ
મુખ્ચ સંપકૅ અઘિકારીશ્રી જે. એમ. સોલંકી
ફોન નંબર૦૨૮૩૨- ૨પ૦૮૩૪, ૨૨૧૦પ૦
ઇન્‍ટર કોમ નંબર૨૩૩
ફેકસ નંબર૦૨૮૩૨- ૨પ૦૮૩૪
મોબાઈલ નંબર૯૯૨૪૬૬૫૫૬૯

શાખાના વહીવટી અઘિકારીઓ
અં. નં.વહિવટી અઘિકારીનું નામહોદોફોન નંબર (કચેરી)ફેકસ નંબરમોબાઇલ નંબરઇ-મેલ
શ્રી જે. એમ. સોલંકીકાર્યપાલક ઈજનેર૨૨૧૦૫૦૦૨૮૩૨- ૨પ૦૮૩૪ ૯૯૨૪૬૬૫૫૬૯ eernbpbhuj@gmail.com


છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 31/5/2019

વપરાશકર્તાઓ : 648169