મુખપૃષ્ઠશાખાઓહિસાબી શાખાબજેટ

બજેટ

જિલ્લા પંચાયતના વર્ષ ર૦૦૮-૦૯ ના અંદાજપત્રમાં સ્વભંડોળ સદરે પ-૩૦ કરોડની આવકની જોગવાઈ તેમજ ખર્ચ દરે ર.૯૮ કરોડ તથા સરકારી સદરે ૧૪૮.રપ કરોડ આવક તથા ૧૪૭.૭૦ કરોડની ખર્ચ જોગવાઇ રાખવામાં આવેલ છે. જેનો સંબંધીત શાખાઓ ઘ્વારા અમલ કરવામાં આવે છે.
બજેટ વર્ષ: ર૦૦૮-૦૯

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 31/5/2019

વપરાશકર્તાઓ : 648261