મુખપૃષ્ઠશાખાઓહિસાબી શાખાશાખાની કામગીરી

શાખાની કામગીરી

જિલ્લા પંચાયતનું અંદાજપત્ર બનાવવું તેમા રાખેલ જોગવાઈઓ મુજબ શાખા ઘ્વારા કરવામાં આવતા ખર્ચ પર દેખરેખ ઉપરાંત જિલ્લા પંચાયત હસ્તકની શાખાઓના પગાર, યોજનાકીય બીલોની ચુકવણાની કામગીરી
 
 
 
 

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 19/9/2018

વપરાશકર્તાઓ : 604364