મુખપૃષ્ઠશાખાઓહિસાબી શાખાસંપર્કની માહિતી

સંપર્ક ની માહિતી

શાખાનું નામ હિસાબી શાખા
શાખાનું સરનામું જિલ્લા પંચાયત, કચ્છ-ભુજ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારીશ્રી વી.કે.રાજગોર
ફોન નંબર (૦ર૮૩ર) રર૦૩પ૩
રરર૩૦પ
મોબાઇલ નંબર ૯૪ર૬૩ ૩પ૦૬ર
ઈન્ટરકોમ નંબરર૮ર, ર૮૬, ર૮૪
શાખાના વહિવટી અધિકારીઓ
અ.નં. વહિવટી અધિકારીનું નામ હોદ્દો ફોન નંબર
(કચેરી)
ફેકસ નંબર મોબાઈલ નંબર ઈ-મેલ
શ્રી વી.કે.રાજગોરહિસાબી અધિકારી (૦ર૮૩ર) રર૦૩પ૩
રરર૩૦પ
૯૪ર૬૩ ૩પ૦૬ર
શ્રી બી. એમ. પંડયા ઈનટરનલ ઓડીટ
અધિકારી
૨૨૪૦૬૫

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 9/11/2017

વપરાશકર્તાઓ : 565297