મુખપૃષ્ઠશાખાઓહિસાબી શાખાસંપર્કની માહિતી

સંપર્ક ની માહિતી


શાખાનું નામ હિસાબી શાખા
શાખાનું સરનામું જિલ્લા પંચાયત, કચ્છ-ભુજ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારીશ્રી ક.પી. પટેલ(ઇ.ચા.)​
ફોન નંબર (૦ર૮૩ર) રર૦૩પ૩
રરર૩૦પ
મોબાઇલ નંબર -
ઈન્ટરકોમ નંબરર૮ર, ર૮૬, ર૮૪

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 31/5/2019

વપરાશકર્તાઓ : 648251