મુખપૃષ્ઠશાખાઓખેતીવાડી શાખાની કામગીરી
 

શાખાની કામગીરી

 
  કેન્દ્ર/ રાજય પુરસ્‍કૃત ખેતીવાડી ખાતાની જુદી જુદી યોજનાકીય કામગીરી
  આધુનીક ટેકનોલોજીનો પ્રચાર/પ્રસાર અને વિસ્તરણની પ્રવૃતિઓ
  જિલ્લાનો વાવેતર અને ઉત્પાદન અંગેનો રિપોર્ટ
  પાક કાપણીનાં અખતરાઓ ગોઠવવા અને સુપરવીઝન માટિના/પાણીના નમુનાં એકત્રકરી પૃથ્થકરણ માટે મોકલવાની કામગીરી
  સોઇલ હેલ્થકાર્ડ બનાવી વિતરણની કામગીરી
  ખાતેદાર ખેડુત આકસ્મીક મૃત્યુ વિમા સહાય યોજના
  વરસાદ અને હવામાન અંગેની માહિતી નિભાવવી રોગી/જિવાત અંગેનો રીપોર્ટ
  તાલીમ અને મુલાકત યોજનાની અમલવારી
 

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 19/9/2018

વપરાશકર્તાઓ : 604374