મુખપૃષ્ઠશાખાઓખેતીવાડીસં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી

કચ્છ જિલ્લા કક્ષાએ ખેતીવાડી ખાતાના શિક્ષણ,સંશોધન તથા વિસ્તરણની કામગીરી સંભાળતા કેન્દ્રોની માહિતી
શાખાનું નામખેતી વાડી શાખા
શાખાનું સરનામુંજિલ્લા પંચાયત કચ્છ, પ્રથમ માળે, રૂમનંબર રર૧
મુખ્ય સંપ ર્ક અધિકારી શ્રી વાય.આર.શિહોરા, જિલ્‍લા ખેતીવાડી અધિકારી
ફોન નંબર(૦ર૮૩ર) રર૧૧પપ
ઇન્ટર કોમ નંબર૨૭૪
ફેકસ નંબર૨૫૦૩૫૫
મોબાઈલ નંબર૯૪ર૬૪ ૧૯ર૬પ / ૮૧ર૮૬ ૮પ૬૮૧
અ.ન.એકમોનામ અને સરનામુકાર્યમથકપ્રવૃત્તિફોન નંબર(૦ર૬૯ર)
જિલ્લાખેતીવાડીઅધિકારી જિલ્લાપંચાયત,ખેતીશાખા-કરછ-ભુજ ભુજ ખેતી વિષક યોજનાઓ અમલવારી તથા પ્રચાર-પસાર (૦ર૮૩ર)રર૧૧પપ
સંશોધન કેન્દ્ર સુકી ખેતી સંશોધન કેન્દ્ર ગુ.કૃ.યુ. કોઠારા તા.અબડાસા સુકી ખેતીના પાકોનું સંશોધન (૦ર૮૩૧) ર૮રરર૮
સંશોધન કેન્દ્ર સુકી ખેતી સંશોધન કેન્દ્ર ગૃ.કૃ.યુ. ભચાઉ સુકી ખેતીના પાકોનું સંશોધન (૦ર૮૩૭) રર૩૩ર૯
સંશોધન કેન્દ્ર ખારેક સંશોધન કેન્દ્ર ગુ.કૃ.યુ. મુન્દ્રા સુકી ખેતીના પાકોનું સંશોધન (૦ર૮૩૮) રરર૧૮પ
સંશોધન કેન્દ્ર કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર સાડાઉ (મુન્દ્રા) ટીસ્યુ કલ્ચર બરા બાગાયત ના રોપા પુરા પાડવા (૦ર૮૩૮) ર૩૦૬૧ર
ક્રમઅધિકારીશ્રીનું નામહોદોમોબાઈલ નંબર
શ્રી પી.કે.તલાટી મદદનીશ ખેતી નિયામક પાકસંરક્ષણ ૮૧ર૮૬પ૩૩૮૪
શ્રી જે.એમ.વરમોરામદદનીશ ખેતી નિયામક એગ્રો૯૪ર૮૭ ૧૮૦૮૮
શ્રી કે.બી.સોલંકીમદદનીશ ખેતી નિયામક મગફળી૯૭૩૭૦ ૯૩૯૩૧
શ્રી ડી.એચ.ચૌધરીમદદનીશ ખેતી નિયામક (વિ)ભુજ૯૮રપ૩ પ૧૭૭૬
શ્રી ડી.બી.સોલંકીમદદનીશ ખેતી નિયામક એગ્રો ભચાઉ ૯પ૧૦ર૩ર૪૮૧
ડો.કે.ઓ.વાધેલામદદનીશ ખેતી નિયામક (વિ)ભચાઉ૯૬૦૧૬ ૭૪ર૪૦
શ્રી પી.કે.પટેલમદદનીશ ખેતી નિયામક (ગુ.ની)ભુજ૯૯૦૯૯ ૦૪૯પપ
શ્રી હિમાન્‍સુ ઉસદડીયામદદનીશ ખેતી નિયામક (જ.ચ.પ્ર)ભુજ૯૭૧ર૭ ૧ર૦૬૯
શ્રી વિક્રમસિંહ ચૌહાણમદદનીશ ખેતી નિયામક (વિ)નખત્રાણા૯૪૦૮૧ ૬૮૮૦૧
૧૦ડો.પુષ્‍પકાન્‍ત સુવર્ણકર મદદનીશ ખેતી નિયામક તાલીમ (એફ.ટી.સી.)૮પ૧૧૭ પ૯પરપ

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 31/5/2019

વપરાશકર્તાઓ : 648183