મુખપૃષ્ઠશાખાઓમહેકમ શાખાશાખાની કામગીરી

શાખાની કામગીરી

આ શાખાના વડા નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી મહેસુલ છે.
જમીન મહેસુલ ને લગતા કેસના માંગણા નકકી કરવા અને વસુલાત કરવી.
જમીનનો ખેતી તેમજ બીનખેતી વિષયક ઉપયોગ કરાવવો તથા સરકારશ્રીના નિયમો મુજબની મંજુરી આપવી ગામતળ ની જમીનનો રહેણાંક હેતુ માટે જરૂરીયાત વાળા લોકોને સરકારશ્રીના નિયમોની મર્યાદામાં પ્લોટ મંજુર કરી ફાળવવા.
કુદરતી આફતો દરમ્યાન જનજીવન રાબેતા મુજબ થાય તે માટેના કાર્યો જેવા કે અનવૃષ્ટિ દરમ્યાન લોકોને રોજી રોટી માટે.
અછત રાહત ના કામો શરૂ કરાવી રોજી રોટી પુરી પાડવી તેમજ અતિવૃષ્ટિ, વાવાઝોડા કે કુદરતી આફતો દરમ્યાન લોકોને સુરક્ષિત સ્થળે સ્થળાંતર કરાવવું. કેશ ડોલ્સ ચુકવણું, ધરવખરી સહાય તથા ઝુંપડા, કાચા, પાકા મકાનોની થયેલ નુકશાન અંગે નિયમ મુજબ સહાય આપવી તથા માનવ મૃત્યુઅને પશુ મૃત્યુ સહાયની રકમો ચુકવવી.
જાહેર મિલ્કત / જમીન સરકાર હસ્તક /ગ્રામ પંચાયતની જમીનમાં થયેલ અન અધિકૃત દબાણો અંગેનું નિયંત્રણ રાખવું / દુર કરાવવા અંગે નિયમ મુજબની કાર્યવાહી કરવી.
તાબાની કચેરીઓમાં સેટ-અપ મુજબની નાયબ ચિટનીશ, મદદનીશ તાલુકા વિકાસ અધિકારી, સીનીયર કલાર્ક(વહીવટ), વિસ્તરણ અધિકારી (પંચાયત), સર્કલ ઈન્સ્પેકટર, તલાટી કમ મંત્રી, જુનિયર કર્લાક, ડ્રાયવર, પટાવાળા સંવર્ગની.
વર્ગ-૩ અને વર્ગ-૪ ની જગ્યાઓ સરકારશ્રીની મંજુરી મેળવી ભરવાની કાર્યવાહી / નિમણુંકની કામગીરી વિસ્તરીય પંચાયતોમાં ગ્રામ્યકક્ષા, તાલુકાકક્ષા તેમજ જિલ્લાકક્ષાની કચેરીમાં નાયબ ચિટનીશ મદદનીશ તાલુકા વિકાસ અધિકારી, સીનીયર કલાર્ક (વહીવટ), વિસ્તરણ અધિકારી (પંચાયત), સર્કલ ઈન્સ્પેકટર, તલાટી કમ મંત્રી, જુનીયર કલાર્ક, ડ્રાયવર, પટાવાળા સંવર્ગની વર્ગ-૩ અને વર્ગ-૪ ના કર્મચારીઓની સરકારશ્રીના નિતિ નિયમો મુજબ ભરતી / બદલી / બઢતીની કામગીરી.
નાયબ ચિટનીશ, મદદનીશ તાલુકા વિકાસ અધિકારી, સર્કલ ઈન્સ્પેકટર, તલાટી સહ મંત્રી, સીનીયર કલાર્ક, જુનિયર કર્લાક, ડ્રાયવર, પટાવાળા સંવર્ગની વર્ગ-૩ અને વર્ગ-૪ ના કર્મચારીઓ ઉપર દેખરેખ અને નિયત્રણ પુર્વ સેવા તાલીમ / પંચાયતની વિવિધ તાલીમો / મહેસુલી તાલીમ / ઓપવર્ગ તાલીમમાં મોકલવા તથા વયનિવૃતિ, સ્વૈચ્છિક નિવૃતિ પર ઉતારવાની કામગીરી.
વર્ગ-૩ અને વર્ગ-૪ ના કર્મચારી નાયબ ચિટનીશ, મદદનીશ તાલુકા વિકાસ અધિકારી, સીનીયર કલાર્ક (વહીવટ), વિસ્તરણ અધિકારી (પંચાયત), સર્કલ ઈન્સ્પેકટર, તલાટી કમ મંત્રી, જુનિયર કર્લાક, ડ્રાયવર, પટાવાળા વિગેરે સામેની ફરીયાદ અન્વયેની શિક્ષાત્મક કાર્યવાહી.
સરકારશ્રી તરફથી બહાર પાડવામાં આવતી કર્મચારીઓને લગતા જાહેરનામા, પરિપત્રો, ઠરાવો વિગેરેનો અમલ કરવો અને કરાવવાની કામગીરી.
કર્મચારી મંડળો ને લગતા પ્રશ્નોના નિકાલ અંગેની કામગીરી, ખાનગી અહેવાલની કામગીરી.
કર્મચારીઓની રજા, ચાર્જ એલાઉન્સની કામગીરી.
જિલ્લા પંચાયત સેવા પસંદગી સમિતિના કાર્યક્ષેત્રમાં આવતી રૂ.રપપ૦ થી ૪૦૦૦/૬૦૦૦ સુધીના પગાર ધોરણમાં આવતા સંવર્ગોની ભરતી પ્રક્રિયાની કામગીરી કરે છે. તેમજ જિલ્લા પંચાયત હેઠળના જુદા જુદા સંવર્ગો પૈકી રૂ.૪૦૦૦-૬૦૦૦ ઉપરના પગાર ધોરણવાળી ખાલી જગ્યાઓના નિમણુંક સતાધિકારીશ્રી પાસેથી માંગણા પત્રક મેળવીને ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી બોર્ડ, અમદાવદને ભરતી પ્રક્રિયા માટે મોકલાવેલ છે.
જિલ્લા પંચાયત સેવા પસંદગી સમિતિ તથા બોર્ડ દવારા ભરતી પ્રક્રિયા હાથ ધરી, તેની પસંદગી યાદી તૈયાર કરી, જે તે નિમણુંક સતાધિકારીશ્રીને મોકલાવે છે. અને તેઓ નિમણુંકની કાર્યવાહી કરે છે.
સમિતિ દ્વારા જિલ્લા પંચાયત ના તમામ કર્મચારીઓ વર્ગ-૪ અને વર્ગ-૪ ની હીન્દી-ગુજરાતી ભાષકીય પરિક્ષા તથા ખાતાકીય પરિક્ષાની કામગીરી પણ કરવામાં આવે છે.

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 11/4/2018

વપરાશકર્તાઓ : 582945