મુખપૃષ્ઠશાખાઓકુટુંબ કલ્યાણ શાખાકોપર-ટી

કોપર-ટી

 
કુટુંબકલ્યાણ કાર્યક્રમની બિનકાયમી પઘ્ધતિ કોપર-ટી નો દરેક પ્રા.આ.કેન્દોને લક્ષ્યાંક ફાળવવામાં આવે છે. નિયત લક્ષ્યાંક મુજબ કામગીરી પુર્ણ કરાવવા માટે જિલ્લા કક્ષાએથી સમીક્ષા મીટીંગો તેમજ અન્ય આયોજન કરી લક્ષ્‍યાંક પુર્ણ કરાવવામાં આવે છે.
 

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 31/5/2019

વપરાશકર્તાઓ : 648216