મુખપૃષ્ઠશાખાઓકુટુંબ કલ્યાણ શાખાપ્રસ્‍તાવના

પ્રસ્તાવના

 
રાષ્‍ટ્રીય કુટુંબ કલ્યાણ કાર્યક્રમ અંર્તગત વધતી જતી વસ્તી દેશના વિકાસને અવરોધરૂપ બને છે તેની સમતુલા જાળવવા તેમજ જરૂરિયાત મુજબની ગુણવત્તા સભર કુટુંબ કલ્યાણ સેવાઓ જનસમુદાયને સમયસર મળી રહે તે હેતુસર આ કાર્યક્રમ અમલીકરણમાં છે.

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 9/11/2017

વપરાશકર્તાઓ : 565616