મુખપૃષ્ઠશાખાઓકુટુંબ કલ્યાણ શાખાપ્રોત્સાહન અને પુરસ્કાર

પ્રોત્સાહન અને પુરસ્કાર

 
આરોગ્ય પરિવાર કલ્યાણ કાર્યક્રમ અંર્તગત સ્ત્રી નસબંધી અને આંકડી ક્ષેત્રે તેમજ ડીલીવરી ક્ષેત્રે સારી કામગીરી કરનારશ્રીનું કક્ષાએ તેમજ રાજયકક્ષાએ બહુમાન કરી સન્માન કરવામાં આવે છે.
 

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 31/5/2019

વપરાશકર્તાઓ : 648267