મુખપૃષ્ઠશાખાઓકુટુંબ કલ્યાણ શાખાસં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી


શાખાનું નામ કુટુંબ કલ્યાણ શાખા
શાખાનું સરનામું પરિવાર કલ્યાણ શાખા , કચ્છ-ભુજ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી ડૉ. આર​. કે. ભાર્ગ​વ​(ઈ.ચા.અધિક જિલ્‍લા આરોગ્‍ય અધિકારી)
ફોન નંબર (૦ર૮૩ર) ૨૫૨૧૧૨
ઈન્ટરકોમ નંબર-
મોબાઈલ નંબર૯૯૦૯૯૬૧૮૦૩

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 31/5/2019

વપરાશકર્તાઓ : 648235