મુખપૃષ્ઠશાખાઓકુટુંબ કલ્યાણ શાખાસં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી

શાખાનું નામ કુટુંબ કલ્યાણ શાખા
શાખાનું સરનામું પરિવાર કલ્યાણ શાખા , કચ્છ-ભુજ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી ડો.પંકજકુમાર પાંડે (ઈ.ચા.અધિક જિલ્‍લા આરોગ્‍ય અધિકારી)
ફોન નંબર (૦ર૮૩ર) રર૩પ૭પ
ઈન્ટરકોમ નંબર-
મોબાઈલ નંબર૯૯૦૯૯ ૪૯૩૦૪

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 9/11/2017

વપરાશકર્તાઓ : 565260