મુખપૃષ્ઠશાખાઓમહેકમશાખાસંપર્કની માહિતી

સંપર્ક ની માહિતી

શાખાનું નામ મહેકમ શાખા
શાખાનું સરનામું જિલ્લા પંચાયત, કચ્છ-ભુજ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારીશ્રી જે.એમ.તુવાર
ફોન નંબર (૦ર૮૩ર) રપ૧૧પ૦
મોબાઇલ નંબર ૯૮૭૯૮૯૦૧ર૪ / ૭પ૬૭૦ર૦૦૩૭
ઈન્ટરકોમ નંબર૨૧૨
શાખાના વહિવટી અધિકારીઓ
અ.નં. વહિવટી અધિકારીનું નામ હોદ્દો ફોન નંબર
(કચેરી)
ફેકસ નંબર મોબાઈલ નંબર ઈ-મેલ
શ્રી જે.એમ.તુવારના.જિ.વિ.અ.(મહેકમ)(૦ર૮૩ર) રર૦૩પ૩
રરર૩૦પ
૯૮૭૯૮૯૦૧ર૪ / ૭પ૬૭૦ર૦૦૩૭

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 21/7/2017

વપરાશકર્તાઓ : 552532