મુખપૃષ્ઠશાખાઓ મહેકમ શાખા સંપર્કની માહિતી

સંપર્ક ની માહિતી


શાખાનું નામ મહેકમ શાખા
શાખાનું સરનામું જિલ્લા પંચાયત, કચ્છ-ભુજ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારીશ્રી એસ. એસ​. વસણ​
ફોન નંબર (૦ર૮૩ર) રપ૧૧પ૦
મોબાઇલ નંબર ૯૯૭૯૨૫૩૯૨૦
ઈન્ટરકોમ નંબર૨૧૨

શાખાના વહિવટી અધિકારીઓ
અ.નં. વહિવટી અધિકારીનું નામ હોદ્દો ફોન નંબર
(કચેરી)
ફેકસ નંબર મોબાઈલ નંબર ઈ-મેલ
શ્રી એસ. એસ​. વસણ​ઇ.ચા. ચીટનીશ કમ તાલુકા વિકાસ અધિકારી
જમીન દબાણ જીલ્લા પંચાયત​
(૦ર૮૩ર) રર૦૩પ૩
રરર૩૦પ

૯૯૭૯૨૫૩૯૨૦


છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 9/11/2017

વપરાશકર્તાઓ : 565271