મુખપૃષ્ઠશાખાઓ મહેકમ શાખા સંપર્કની માહિતી

સંપર્ક ની માહિતી


શાખાનું નામ મહેકમ શાખા
શાખાનું સરનામું જિલ્લા પંચાયત, કચ્છ-ભુજ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારીડૉ. કે. જી. બ્રમક્ષત્રી (ઇ.ચા.)
ફોન નંબર (૦ર૮૩ર) રપ૧૧પ૦
મોબાઇલ નંબર ૯૪૨૬૭૦૪૪૨૯
ઈન્ટરકોમ નંબર૨૧૨


છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 12/1/2018

વપરાશકર્તાઓ : 576617