મુખપૃષ્ઠશાખાઓ મહેકમ શાખા સંપર્કની માહિતી

સંપર્ક ની માહિતી


શાખાનું નામ મહેકમ શાખા
શાખાનું સરનામું રૂમ નં. ૧૧૩, જિલ્લા પંચાયત કચ્છ-ભુજ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારીશ્રી ડૉ. કે.જી.બ્રહ્રમક્ષત્રી,ઇ.ચા.નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી,
ફોન નંબર (૦ર૮૩ર) રપ૧૧પ૦
ફેકસ નંબર (૦ર૮૩ર) રપ૧૧પ૦
મોબાઇલ નંબર ૯૪૨૬૭૦૪૪૨૯
ઈન્ટરકોમ નંબર૨૧૨


શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ
અ.નં.વહીવટી અધિકારીનુ નામહોદોફોન નંબર(કચેરી)ફેકસ નંબરમોબાઇલ નંબરઇ-મેલ
શ્રી એમ.વી.ભાલોડીયાચીટનીશ કમ તા.વિ.અ.શ્રી (જ.દ.)૦૨૮૩૨-૨૫૧૧૫૦૦૨૮૩૨-૨૫૧૧૫૦૯૯૭૮૨૦૬૫૩૩dyddo.est@gmail.com
શ્રી એસ.સી.ભટ્ટનાયબ ચીટનીશ (મહેકમ-૧)૦૨૮૩૨-૨૫૧૧૫૦૦૨૮૩૨-૨૫૧૧૫૦૯૪૨૯૦૮૩૭૬૯-

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 26/11/2018

વપરાશકર્તાઓ : 618588