મુખપૃષ્ઠશાખાઓમહેસૂલ શાખાસંપર્કની માહિતી

સંપર્કની માહિતીશાખાનું નામ : મહેસુલ

શાખાનું સરનામું : જિલ્‍લા પંચાયત કચ્‍છ-ભુજ

મુખ્‍ય સંપર્ક અધિકારી : શ્રી જી.જે. પ્રજાપતિ (ના.જિ.વિ.અ.(પંચાયત/મહેસુલ)

ફોન નંબર : ૦૨૮૩૨-૨૫૧૧૫૦
ઇન્‍ટર કોમ નંબર – ૨૧૨
મોબાઇલ નંબર : ૯૪ર૭પપર૩૪૪ / ૭પ૬૭૦ ૧૯૮૭૮

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 31/5/2019

વપરાશકર્તાઓ : 648280