મુખપૃષ્ઠશાખાઓમલેરીયા શાખાશાખાની કામગીરી

શાખાની કામગીરી

  વાહકજન્ય રોગોના નિદાન અને સર્વેલન્સ  કામગીરી માટે તાવના  કેસોની શોધખોળ,  
  નિદાન અને સારવાર વાહકજન્ય રોગના  અટકાયતી પગલા ઓનું આયોજન ,  અમલીકરણ, આરોગ્ય શિક્ષણ , સુપરવિઝન, મોનીટરીગ
  રાષ્‍ટ્રીય  વાહક જન્ય રોગ નિયંત્રણ કાર્યક્રમ ને લગતી તમામ કામગીરી
  રોગચાળાના કિસ્સામાં  રોગાચાળા અટકાયતી કામગીરી
 
 
 
 
 

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 31/5/2019

વપરાશકર્તાઓ : 648185