મુખપૃષ્ઠશાખાઓમલેરીયા શાખાસંપર્ક ની માહિતી

સંપર્ક ની માહિતીસંપર્ક માહિતી રાષ્‍ટ્રીય વાહક જન્ય રોગ નિયંત્રણ કાર્યક્રમ અંતર્ગત કોઈ પણ જાતના માર્ગદર્શન કે સુચન તેમજ જાણકારી મેળવવા / આપવા માટે સંર્પક કરવા વિનંતી છે.

મુખ્ય જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારી ભુજ ડૉ. મનોજ પરમાર
જિલ્લા મેલેરીયા શાખા ભુજ (૦ર૮૩ર) રરર૩૦૭
જિલ્લા મેલેરીયા અધિકારી ભુજ
મોબાઈલ નંબર૯૯૦૯૯૪૯૩૦૬
ઈ મેલ એડ્રેસ ddo- kut@gujarat .gov.in
છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 31/5/2019

વપરાશકર્તાઓ : 648282