મુખપૃષ્ઠશાખાઓપંચાયત શાખાકર અને ફી વસુલાત
 

કર અને ફી વસુલાત

 
અ. નં. તાલુકો ગા.પં. ની સંખ્‍યા મુળ ફાઇલોની સંખ્‍યા માંગણું વસુલાત માર્ચ-૦૮ અંતિત સર્વે કરેલ ગ્રા.પં. નવા ઇ.સી. હોલ્‍ડર શોધેલ સંખ્‍યા સર્વે કરેલ બાકી ગ્રા.પં. નોટીસો આપેલ સંખ્‍યા વસુલાતની ટકાવારી
ભુજ ૧૦૬ ૮૬૪ ૪૩.૧૯ ૨.૪૯ ૧૦૬ ૨૧૭ ૪૧૨ ૫.૭૭
માંડવી ૭૪ ૪૭૨ ૨૧.૦૯ ૧.૫૮ ૭૪ ૩૩ ૪૦૦ ૭.૪૯
મુંદરા ૪૨ ૪૭૩ ૮.૩૮ ૧.૬૨ ૪૨ ૪૩ ૨૯૫ ૧૯.૩૩
નખત્રાણા ૭૭ ૧૦૦૬ ૧૫.૯૪ ૦.૯૦ ૭૭ ૨૭૦ ૫૦૦ ૫.૬૫
અબડાસા ૮૫ ૪૫૧ ૨.૮૦ ૧.૩૭ ૮૫ ૪૦ ૯૦ ૪૮.૯૩
લખપત ૩૩ ૧૫૯ ૧.૪૧ ૦.૫૩ ૩૩ ૩૦ ૧૫૯ ૩૭.૫૯
અંજાર ૫૨ ૯૮ ૨.૦૩ ૦.૫૭ ૫૨ ૫૦ ૯૮ ૨૮.૦૮
ગાંધીધામ ૧૮૭ ૭.૭૧ ૦.૧૩ ૨૧૦ ૧૮૭ ૧.૬૯
ભચાઉ ૫૯ ૨૨૬ ૫.૨૬ ૦.૨૦ ૫૯ ૬૫ ૩૦૦ ૩.૮૦
૧૦ રાપર ૭૯ ૨૮૩ ૧૦.૭૧ ૦.૭૦ ૭૯ ૩૦ ૨૦૦ ૬.૫૪
  કુલ ૬૧૪ ૪૨૧૯ ૧૧૮.૫૨ ૧૦.૦૯ ૬૧૪ ૯૮૮ ૨૬૪૧ ૮.૫૧
 
 

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 12/1/2018

વપરાશકર્તાઓ : 576647