મુખપૃષ્ઠશાખાઓપંચાયત શાખાસં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી

શાખાનું નામપંચાયતશાખા
અધિકારીશ્રીનું નામશ્રી જી. જે. પ્રજાપતિ
હોદ્દોના.જિ.વિ.અ.(ઇન્ચાર્જ )
શાખાનું સરનામુંજિલ્લા પંચાયત કચ્છ, ગાઉન્ડ ફલોર રૂમનંબર ૧૧ર
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારીનાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી(પંચાયત)
ફોન નંબર(૦ર૮૩ર) રપ૧૩ર૩
ઇન્ટર કોમ નંબર૨૧૧
ફેકસ નંબરઃ- ૨૫૦૩૫૫
મોબાઇલ નંબરઃ- -

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 31/5/2019

વપરાશકર્તાઓ : 648230