મુખપૃષ્ઠશાખાઓપંચાયત શાખાસં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી

શાખાનું નામપંચાયતશાખા
અધિકારીશ્રીનું નામશ્રી એ.એમ.વાણીયા
હોદ્દોના.જિ.વિ.અ.
શાખાનું સરનામુંજિલ્લા પંચાયત કચ્છ, ગાઉન્ડ ફલોર રૂમનંબર ૧૧ર
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારીનાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી(પંચાયત)
ફોન નંબર(૦ર૮૩ર) રપ૧૩ર૩
ઇન્ટર કોમ નંબર૨૧૧
ફેકસ નંબરઃ- ૨૫૦૩૫૫
મોબાઇલ નંબરઃ- ૯૪ર૭પ પર૩૪૪ / ૭પ૬૭૦ ૧૯૮૭૮

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 9/11/2017

વપરાશકર્તાઓ : 565284