પશુપાલન શાખા
માહિતી મેળવવાનો અધિકાર અધિનિયમ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓપશુપાલન શાખાસં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી

શાખાનું નામપશુપાલનશાખા
શાખાનું સરનામુંજિલ્લા પંચાયત કચ્છ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારીડો. કે.જી.બ્રમક્ષત્રી (નાયબ પશુપાલન નિયામક)
ફોન નંબર(૦ર૮૩ર) રર૧૬પ૦
ઇન્ટર કોમ નંબર૨૧૧
ફેકસ નંબરઃ- ૨૫૦૩૫૫
મોબાઈલ નંબર૯૪ર૬૭ ૦૪૪ર૯
કચ્છ જિલ્લા પંચાયતના પશુપાલન દવાખાનાના ડોકટરશ્રીઓની માહિતી
ક્રમઅધિકારીશ્રીનું નામહોદોઓફિસ નંબર
ડો. એસ.ડી.પટેલવે.ઓ. ફરતું દવાખાનું રાપર૦ર૮૩૦ રર૦૦૬૩
ડો. એસ.યુ.પટેલવે.ઓ. સુખપર(રોહા)૦ર૮૩પ ર૮૬૭૭૯
ડો. આર.ડી.પટેલવે.ઓ. . ગાંધીધામ૦ર૮૩૬ રપરપ૭૬
ડો. એમ.આર.પટેલવે.ઓ. નિરોણા૦ર૮૩પ રર૭૭૬૦
ડો. જી.જે.પરમારવે.ઓ. અંજાર૦ર૮૩૬ ર૪રપ૪૯
ડો. એન.એસ.રાજગોરવે.ઓ. મોબાઈલ નલીયા૦ર૮૩૧ રરર૧પ૩
ડો. આર.એન.આગલોડીયા વે.ઓ. ભીરંડીયારા૦ર૮૩ર રર૧૬પ૦
ડો. કલ્‍પેશ પી.દેસાઈવે.ઓ. ધડુલી૦ર૮૩૯ ર૭રર૩૩
ડો. વીરલ બારોટવે.ઓ. દયાપર૦ર૮૩૯ ર૩૩૦૭૪
૧૦ડો. એમ.આર.બારડવે.ઓ. ભદ્રેશ્‍વર૦ર૮૩૮ રરરર૬૩
૧૧ડો. એસ.એસ.પટેલવે.ઓ. ચોબારી૦ર૮૩૭ રર૩૩૮પ
૧રડો. વી.ડી.રામાણીવે.ઓ. માંડવી૦ર૮૩૪ રર૩૩પ૯
૧૩ડો. એચ.બી.પટેલવે.ઓ.લોડાઈ૦ર૮૩ર રર૦૬૦૩
૧૪ડો. ઉન્‍નતિ પંડયાવે.ઓ. કિડીયાનગર ૦ર૮૩૦ રર૦૦૬૩
૧પડો. એચ.એમ.ઠક્કરવે.ઓ. ભુજ૦ર૮૩ર રર૦૬૦૩

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 9/11/2017

વપરાશકર્તાઓ : 565232