પશુપાલન શાખા
માહિતી મેળવવાનો અધિકાર અધિનિયમ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓપશુપાલન શાખાસં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી

શાખાનું નામપશુપાલનશાખા
શાખાનું સરનામુંજિલ્લા પંચાયત કચ્છ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારીડો. કે. જી. બ્રમક્ષત્રી (નાયબ પશુપાલન નિયામક)
ફોન નંબર(૦ર૮૩ર) રર૧૬પ૦
ઇન્ટર કોમ નંબર૨૮૯, ૨૯૦
ફેકસ નંબરઃ- ૨૫૦૩૫૫
મોબાઈલ નંબર૯૪૨૬૭ ૦૪૪૨૯
છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 19/9/2018

વપરાશકર્તાઓ : 604357