મુખપૃષ્ઠશાખાઓપશુપાલન શાખાસં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી

શાખાનું નામપશુપાલનશાખા
શાખાનું સરનામુંજિલ્લા પંચાયત કચ્છ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારીડો. કે. જી. બ્રમક્ષત્રી (નાયબ પશુપાલન નિયામક)
ફોન નંબર(૦ર૮૩ર) રર૧૬પ૦
ઇન્ટર કોમ નંબર૨૮૯, ૨૯૦
ફેકસ નંબરઃ- ૨૫૦૩૫૫
મોબાઈલ નંબર૯૪૨૬૭ ૦૪૪૨૯
છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 31/5/2019

વપરાશકર્તાઓ : 648188