મુખપૃષ્ઠશાખાઓસહકાર શાખાશાખાની કામગીરી

શાખાની કામગીરી


સેવા સહકારી મંડળી
ગ્રામ વિકાસ સહકારી શ્રમયોગી સહકારી મંડળી
માછીમાર સહકારી મંડળી
પિયત (ખેતી) સહકારી મંડળી
ગ્રાહક સહકારી ભંડાર
હાઉસીગ(ગુહ) સહકારી મંડળી
ઔધોગીક સહકારી મંડળી
પગારદાર કર્મચારી ધિરાણ ગ્રાહક સહકારી મંડળી
અન્ય મંડળી

તાલીમ કેન્દ્રો

રાજયના કમીશ્નરશ્રી કુટીર અને ગ્રામોધોગ ખાતું ગાંધીનગર ધ્વારા રોજગારી ના હેતુ માટે મહિલાઓને તાલીમ આપી આર્થિક રીતે પગભર કરવાના આશયથી તાલીમ કેન્દ્ર મારફતે તાલીમ આપવામાં આવેછે. સબબ કરછ જીલ્લામાં વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ દરમ્યાન નીચે યાદી મુજબ ના બે તાલીમ કેન્દ્રો આઇ.ટી.આઇ.ના સુપરવિઝન હેઠળ કાર્યરત છે.

ઉન વણાટ તાલીમ કેન્દ્ર, માધાપર, તા. ભુજ

સુતર વણાટ તાલીમ કેન્દ્ર,લાખોદ તા. ભુજ

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 19/9/2018

વપરાશકર્તાઓ : 604892