મુખપૃષ્ઠશાખાઓસહકાર શાખાસંપર્કની માહિતી

સંપર્ક માહિતી


શાખાનું નામસહકાર શાખા
શાખાનું સરનામુંજિલ્લા પંચાયત કચ્છ, પ્રથમ માળે, રૂમનંબર રર૧
મુખ્ય સંપ ર્ક અધિકારી શ્રી જે. આર​. પટેલ​, મદદનીશ જિલ્લા રજીસ્ટારશ્રી, સહકારી મંડળીઓ જિ.પં. કચ્છ-ભુજ
ફોન નંબર(૦ર૮૩ર) રરર૯૦૩
ઇન્ટર કોમ નંબર૨૭૪
ફેકસ નંબર૨૫૦૩૫૫
મોબાઈલ નંબર૯૯૨૫૪૮૫૫૮૫છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 31/5/2019

વપરાશકર્તાઓ : 648159