મુખપૃષ્ઠશાખાઓસહકાર શાખાસંપર્કની માહિતી

સંપર્ક માહિતી

શાખાનું નામસહકાર શાખા
શાખાનું સરનામુંજિલ્લા પંચાયત કચ્છ, પ્રથમ માળે, રૂમનંબર રર૧
મુખ્ય સંપ ર્ક અધિકારી શ્રી જે.આર.પટેલ મદદનીશ જિલ્લા રજીસ્ટારશ્રી, સહકારી મંડળીઓ જિ.પં. કચ્છ-ભુજ
ફોન નંબર(૦ર૮૩ર) રરર૯૦૩
ઇન્ટર કોમ નંબર૨૭૪
ફેકસ નંબર૨૫૦૩૫૫
મોબાઈલ નંબર૯૯રપ૪ ૮પપ૮પ

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 9/11/2017

વપરાશકર્તાઓ : 565305