મુખપૃષ્ઠશાખાઓસમાજ કલ્‍યાણ શાખાપ્રસ્તાવના

પ્રસ્તાવના

 
જિલ્લા પંચાયત સમાજ કલ્યાણ શાખાની યોજનાઓમાં અનુસુચિત જાતિનાં લોકોને સરકારશ્રી તરફથી જુદી જુદી યોજનાઓ ઘ્વારા સહાય આપવામાં આવે છે.
 
 
 

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 12/1/2018

વપરાશકર્તાઓ : 576631