મુખપૃષ્ઠશાખાઓસમાજ કલ્‍યાણ શાખાસં૫કૅની માહિતી

સં૫કૅની માહિતી

શાખાનું નામઃસમાજ કલ્યાણ શાખા,જિલ્લા પંચાયત,કચ્છ-ભુજ
સરનામુંસમાજ કલ્યાણ શાખા, જિલ્લા પંચાયત,કચ્છ-ભુજ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારીશ્રી એ.એમ.પટેલ
ફોન નંબર(૦ર૮૩ર) રર૦૬પ૪
ફેકસ નંબરરર૦૬પ૪ નંબર ર૮૦
મોબાઈલ નંબર૯૪ર૯૪ ૮૧રર૦ / ૮ર૩૮૦ ૮ર૬૩૦
શાખાના વહિવટી અધિકારીઓ
ક્રમ વહિવટી અધિકારીનું નામ હોદ્દો ફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર
-સ.ક.અ રર૦૬પ૪ રર૦૬પ૪
-આં.મ. રર૦૬પ૪ રર૦૬પ૪

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 9/11/2017

વપરાશકર્તાઓ : 565256