મુખપૃષ્ઠશાખાઓસમાજ કલ્‍યાણ શાખાસં૫કૅની માહિતી

સં૫કૅની માહિતીશાખાનું નામઃસમાજ કલ્યાણ શાખા,જિલ્લા પંચાયત,કચ્છ-ભુજ
સરનામુંસમાજ કલ્યાણ શાખા, જિલ્લા પંચાયત,કચ્છ-ભુજ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારીશ્રી એન​. એસ​. ધ્રાંગુ
ફોન નંબર(૦ર૮૩ર) રર૦૬પ૪
ફેકસ નંબરરર૦૬પ૪ નંબર ર૮૦
મોબાઈલ નંબર૯૯૦૪૩૨૪૩૧૫
ઈ-મેલkachchhswo@gmail.com

કર્મચારીઓની વિગત

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 18/3/2019

વપરાશકર્તાઓ : 632311