મુખપૃષ્ઠશાખાઓસમાજ કલ્‍યાણ શાખાસં૫કૅની માહિતી

સં૫કૅની માહિતીશાખાનું નામઃસમાજ કલ્યાણ શાખા,જિલ્લા પંચાયત,કચ્છ-ભુજ
સરનામુંસમાજ કલ્યાણ શાખા, જિલ્લા પંચાયત,કચ્છ-ભુજ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી શ્રી જે. આર. પટેલ ઈ.ચા
ફોન નંબર(૦ર૮૩ર) રર૦૬પ૪
ફેકસ નંબરરર૦૬પ૪ નંબર ર૮૦
મોબાઈલ નંબર૯૯૦૪૩૨૪૩૧૫
ઈ-મેલkachchhswo@gmail.com

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 31/5/2019

વપરાશકર્તાઓ : 648238