મુખપૃષ્ઠશાખાઓસંકલિત બાળવિકાસ શાખાશાખાની સંપકૅ માહિતી

શાખાની સંપકૅ માહિતીશાખાનું નામસંકલિત બાળ વિકાસ શાખા
શાખાનું સરનામુજિલ્લા પંચાયત કચ્છ - ભુજ.
મુખ્ચ સં૫કૅ અઘિકારીશ્રી ર​વિરાજ એમ. ઝાલા
ફોન નંબર(૦ર૮૩ર) રર૧૯૦૪
ફેકસ નંબર(૦૨૮૩૨) ૨૨૧૯૦૪
મોબાઈલ નંબર૯૯૯૮૫૬૨૬૬૮


છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 31/5/2019

વપરાશકર્તાઓ : 648246