સંકલિત બાળવિકાસ શાખા
માહિતી મેળવવાનો અધિકાર અધિનિયમ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓસંકલિત બાળવિકાસ શાખાશાખાની સંપકૅ માહિતી

શાખાની સંપકૅ માહિતી

શાખાનું નામસંકલિત બાળ વિકાસ શાખા
શાખાનું સરનામુજિલ્લા પંચાયત કચ્છ - ભુજ.
મુખ્ચ સં૫કૅ અઘિકારીશ્રી વી. કે. રાજગોર
ફોન નંબર(૦ર૮૩ર) રર૧૯૦૪
ફેકસ નંબર(૦૨૮૩૨) ૨૨૧૯૦૪
મોબાઈલ નંબર૯૪૨૬૩૩૫૦૬૨

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 9/11/2017

વપરાશકર્તાઓ : 565268