મુખપૃષ્ઠશાખાઓસિંચાઈ શાખાની સંપકૅ માહિતી

શાખાની સંપકૅ માહિતી


શાખાનું નામસિંચાઈ શાખા
શાખાનું સરનામુ:-૧૧૬ , જિલ્લા પંચાયત ભવન ,ભુજ
મુખ્ચ સંપકૅ અઘિકારી:-શ્રી ડી. એ. માથુર ઇ.ચા. કાર્યપાલક ઇજનેર
ફોન નંબર:-(૦ર૮૩ર) રપ૧૮૭૯
રર૦ર૪૦
ફેકસ નંબર:-૦૨૮૩૨-૨પ૧૮૭૯
મોબાઇલ નંબર૯૭૩૭૧ ૩૯૬૮૦

શાખાના વહીવટી અઘિકારીઓ
અં. નં.વહિવટી અઘિકારીનું નામહોદોફોન નંબર (કચેરી)ફેકસ નંબરમોબાઇલ નંબરઇ-મેલ
શ્રી ડી. એ. માથુર ઇ.ચા. કાર્યપાલક ઇજનેર૦૨૮૩૨-૨પ૧૮૭૯ ૦૨૮૩૨-૨પ૧૮૭૯ ૯૮૨૫૨૯૭૬૩૯exeiri_ddo_kut@gujarat.gov.in

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 31/5/2019

વપરાશકર્તાઓ : 648200