મુખપૃષ્ઠશાખાઓસિંચાઈ શાખાની સંપકૅ માહિતી

શાખાની સંપકૅ માહિતી

શાખાનું નામસિંચાઈ શાખા
શાખાનું સરનામુ:-૧૧૬ , જિલ્લા પંચાયત ભવન ,ભુજ
મુખ્ચ સંપકૅ અઘિકારી:-શ્રી વાય.જે.પરમાર
ફોન નંબર:-(૦ર૮૩ર) રપ૧૮૭૯
રર૦ર૪૦
ફેકસ નંબર:-૦૨૮૩૨-૨પ૧૮૭૯
મોબાઇલ નંબર૯૭૩૭૧ ૩૯૬૮૦
શાખાના વહીવટી અઘિકારીઓ
અં. નં.વહિવટી અઘિકારીનું નામહોદોફોન નંબર (કચેરી)ફેકસ નંબરમોબાઇલ નંબરઇ-મેલ
શ્રી વાય.જે.પરમારકાર્યપાલક ઈજને૨ ૦૨૮૩૨-૨પ૧૮૭૯ ૦૨૮૩૨-૨પ૧૮૭૯ ૯૭૩૭૧ ૩૯૬૮૦exeiri_ddo_kut@gujarat.gov.in

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 18/3/2019

વપરાશકર્તાઓ : 632278