શિક્ષણ શાખા
માહિતી મેળવવાનો અધિકાર અધિનિયમ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ શિક્ષણ શાખાસંપર્ક માહિતી

સંપકૅ માહિતી

શાખાનું નામ:-શિક્ષણ શાખા
શાખાનું સરનામુ:-જિલ્‍લા પંચાયત કચેરી, શિક્ષણ શાખા, કચ્‍છ-ભુજ
મુખ્ચ સં૫કૅ અઘિકારી:-શ્રી બી.આર.જરગેલા
ફોન નંબર:-૦૨૮૩૨ ૨૨૧૧૦૩(નંબર) ૨૩૫(ઇન્‍ટર કોમ)
ફેકસ નંબર:-૦૨૮૩૨ ૨૨૧૧૦૩
મોબાઇલ નંબર૯૮રપપ ૧પપર૯
અં. નં.વહિવટી અઘિકારીનું નામહોદોફોન નંબર (કચેરી)ફેકસ નંબરમોબાઇલ નંબરઇ-મેલ
શ્રી બી.આર.જરગેલાજિ.પ્રા.શિ.અ.શ્રી ૦૨૮૩૨ ૨૫૨૪૦૩ ૦૨૮૩૨ ૨૨૧૧૦૩૯૮રપપ ૧પપર૯
-ના.જિ.પ્રા.શિ.શ્રી ૦૨૮૩૨ ૨૨૧૧૦૩૦૨૮૩૨ ૨૨૧૧૦૩
-હિસાબી અધિકારીશ્રી ૦૨૮૩૨ ૨૨૧૧૦૩૦૨૮૩૨ ૨૨૧૧૦૩

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 9/11/2017

વપરાશકર્તાઓ : 565258