શિક્ષણ શાખા
માહિતી મેળવવાનો અધિકાર અધિનિયમ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ શિક્ષણ શાખાસંપર્ક માહિતી

સંપકૅ માહિતીશાખાનું નામ:-શિક્ષણ શાખા
શાખાનું સરનામુ:-જિલ્‍લા પંચાયત કચેરી, શિક્ષણ શાખા, કચ્‍છ-ભુજ
મુખ્ચ સં૫કૅ અઘિકારી:-શ્રી પી. કે. સ્વર્ણકાર(ઇ.ચા.)​
ફોન નંબર:-૦૨૮૩૨ ૨૫૨૪૦૩(નંબર) ૨૩૫(ઇન્‍ટર કોમ)
ફેકસ નંબર:-૦૨૮૩૨ ૨૨૧૧૦૩
મોબાઇલ નંબર૯૪૦૮૮૩૭૦૧૦


છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 11/4/2018

વપરાશકર્તાઓ : 582971