મુખપૃષ્ઠશાખાઓ શિક્ષણ શાખાસંપર્ક માહિતી

સંપકૅ માહિતીશાખાનું નામ:-શિક્ષણ શાખા
શાખાનું સરનામુ:-જિલ્‍લા પંચાયત કચેરી, શિક્ષણ શાખા, કચ્‍છ-ભુજ
મુખ્ચ સં૫કૅ અઘિકારી:-શ્રી સંજયભાઈ બી.પરમાર
ફોન નંબર:-૦૨૮૩૨ ૨૫૨૪૦૩(નંબર) ૨૩૫(ઇન્‍ટર કોમ)
ફેકસ નંબર:-૦૨૮૩૨ ૨૨૧૧૦૩
મોબાઇલ નંબર૯૯૦૯૯૭૧૬૮૩
ઈ-મેલdpckutchh@gmail.com


છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 31/5/2019

વપરાશકર્તાઓ : 648237