સંપર્ક
માહિતી મેળવવાનો અધિકાર અધિનિયમ
મુખપૃષ્ઠસંપર્ક

સંપર્ક

સરનામું : જીલ્લા વિકાસ અધિકારી
જીલ્લા પંચાયત,
કચ્છ.
ફોન નંબર : ૦૨૮૩૨-૨૨૫૦૦૮૦
ફેકસ નંબર : ૦૨૮૩૨-૨૨૫૦૩૫૫

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 18/3/2019

વપરાશકર્તાઓ : 632332