સ્ક્રીન રીડર ઍક્સેસ
માહિતી મેળવવાનો અધિકાર અધિનિયમ
મુખપૃષ્ઠસ્ક્રીન રીડર ઍક્સેસ

સ્ક્રીન રીડર ઍક્સેસ

Panchayat, rural Housing & Rural Development Department, Government of Gujarat website complies with World Wide Web Consortium (W3C) Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 level AA. This will enable people with visual impairments access the website using assistive technologies, such as screen readers. The information of the website is accessible with different screen readers.

Screen ReaderWebsiteFree / Commercial
Screen Access For All (SAFA)http://safa-reader.software.informer.com/download/External website that opens in a new windowFree
Non Visual Desktop Access (NVDA)http://www.nvda-project.org/External website that opens in a new windowFree
System Access To Gohttp://www.satogo.com/External website that opens in a new windowFree
Thunderhttp://www.screenreader.net/index.php?pageid=11External website that opens in a new windowFree
WebAnywherehttp://webanywhere.cs.washington.edu/wa.phpExternal website that opens in a new windowFree
Halhttp://www.yourdolphin.co.uk/productdetail.asp?id=5External website that opens in a new windowCommercial
JAWShttp://www.freedomscientific.com/Products/Blindness/JAWSExternal website that opens in a new windowCommercial
Supernovahttp://www.yourdolphin.co.uk/productdetail.asp?id=1External website that opens in a new windowCommercial
Window-Eyeshttp://www.gwmicro.com/Window-Eyes/External website that opens in a new windowCommercial

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 31/5/2019

વપરાશકર્તાઓ : 648213