મુખપૃષ્ઠશાખાઓ શિક્ષણ શાખાની કામગીરી

શિક્ષણ શાખાની કામગીરી


જિલ્લા પંચાયત શિક્ષણ શાખામાં શિક્ષકોની ભરતી, બદલી,નિયમિત મહેકમ સમાવેશ, જીલ્લા ફેર બદલી, વિવિધ પરિક્ષા એન.ઓ.સી., શીક્ષકોનું સેટઅપ, ગ્રાન્ટેડ/નોન ગ્રાન્ટેડ શાળા, શિક્ષકોની પ્રાથમિક/ખાતાકીય તપાસ, ગ્રાન્ટેડ શાળાઓના શિક્ષકોના પેન્શન કેસ, હાયર ગ્રેડ, નોન ગ્રાન્ટેડ શાળા મંજૂરી, નવી શાળા મંજૂરી, ચાલુ શાળા વર્ગ વધારો, ક્રમિક વર્ગ વધારો, શાળાઓના પ્રવાસની મંજૂરી, શિક્ષકોનો હાયર ગ્રેડ, પેન્શન કેસ, અપંગ એલાઉન્સ, શિક્ષકોની વિવિધ રજા મંજૂરી, સેવાસળંગની કામગીરી, શિક્ષકોના જી.પી.એફ. લોન, પાર્ટ-ફાઈનલ, ફાઈનલ, જી.પી.એફ.ટ્રાન્સફર, જી.પી.એફ. ખાતા નિભામણી,શિક્ષા ઉપકર, શિક્ષણ સમિતિ શાળાઓની ભૌતિક સુવિધાઓ, કચેરી સ્ટોર, શાળાઓના ડેડ સ્ટોક નિકાલ, વિકાસશીલ તાલુકા અને ડી.એ.ડી.પી. ની કામગીરી, વિદ્યાલક્ષ્મી બોન્ડ યોજના, વિદ્યાદીપ યોજના, શિક્ષક કલ્યાણ નિધિ યોજના, શિષ્યવૃત્તિ પરિક્ષાઓ, નિરંતર શિક્ષણ, એ ઉપરાંત સરકારશ્રીની વખતોવખતની જાહેર થયેલ યોજનાઓની કામગીરી, શિક્ષકોની મેડીકલ લોન...વગેરે કામગીરી કરવામાં આવે છે.
શિક્ષકોની ભરતી, બદલી,નિયમિત મહેકમ સમાવેશ, જીલ્લા ફેર બદલી, વિવિધ પરિક્ષા એન.ઓ.સી., શીક્ષકોનું સેટઅપ વગેરે
શિક્ષકોનો હાયર ગ્રેડ, પેન્શન કેસ, અપંગ એલાઉન્સ, શિક્ષકોની વિવિધ રજા મંજૂરી, સેવાસળંગની કામગીરી
શિક્ષણ સમિતિ શાળાઓની ભૌતિક સુવિધાઓ, કચેરી સ્ટોર, શાળાઓના ડેડ સ્ટોક નિકાલ, વિકાસશીલ તાલુકા અને ડી.એ.ડી.પી. ની કામગીરી.
ગ્રાન્ટ, બજેટ, સી.પી.એસ.ખાતા, ઓડીટ પારા, જૂથ વીમો.
શિક્ષકોના જી.પી.એફ. લોન, પાર્ટ-ફાઈનલ, ફાઈનલ, જી.પી.એફ.ટ્રાન્સફર, જી.પી.એફ. ખાતા નિભામણી,શિક્ષા ઉપકર..
કચેરી મહેકમ, કેળવણી નિરિક્ષકોનું મહેકમ, શિક્ષકોની પાસપોર્ટ એન.ઓ.સી., શિક્ષકોના ઉચ્ચ અભ્યાસ મંજૂરી, ઉચ્ચક નાણાકીય સહાય, શિક્ષકોના નામ-અટક સુધારા
વિદ્યાલક્ષ્મી બોન્ડ યોજના, વિદ્યાદીપ યોજના, શિક્ષક કલ્યાણ નિધિ યોજના, શિષ્યવૃત્તિ પરિક્ષાઓ, નિરંતર શિક્ષણ, એ ઉપરાંત સરકારશ્રીની વખતોવખતની જાહેર થયેલ યોજનાઓની કામગીરી.
ટપાલ આવક-જાવક...
મકાન લોન, કચેરીના પગાર, શિક્ષકોની મેડીકલ લોન, કચેરી વાહન, કચેરી ઓડીટ પારા

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 30/7/2018

વપરાશકર્તાઓ : 596079