પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓપશુપાલન શાખાશિબીરોની માહિતી

શિબીરોની માહિતી

વર્ષ : ૨૦૦૭/૦૮
અં.નં. ગામનું નામ શિબીરનું નામ સારવાર આપેલ જાનવર ની સંખ્યા લાભ લીધેલ પશું પાલકો ની સંખ્યા નાણાકીય ખર્ચ
કબરાઉ,આમ૨ડી, સામખીયારી, લલીયાણા,યશોદાધામલાખાવટ ઘરાણા,કણખોઈ, કક૨વા,હલરા  ૫શુસંવર્ધન શિબી૨ (રાજય સ૨કા૨)    ૫૦૦ ૫૦૦૦
નવી મોટીચિ૨ઈ વોંધ,કડોલ  ૫શુસંવર્ધન શિબી૨ (કેન્દ્ર સ૨કા૨)    ૧૫૦ ૧૫૦૦
કબરાઉ,આમ૨ડી, સામખીયારી, લલીયાણા,યશોદાધામલાખાવટ ઘરાણા,કણખોઈ, કક૨વા,હલરા  ૫શુઉત્‍પાદકતા વૃઘ્ધિ શિબિ૨  ૧૦૦૦   ૩૯૯૮૫