પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓશિક્ષણ શાખાશાળા/કોલેજ ની વિગતો

શાળા/કોલેજ ની વિગતો

અં.નં. શાળા/કોલેજ નું નામ ગામનું નામ શાળા/કોલેજનો પ્રકાર (પ્રાથમિક, હાયર સેકન્‍ડરી, આટૅસ, કોમૅસ, સાયન્‍સ, એન્‍જીન્‍યરીંગ, પીટીસી વગેરે) શાળા/કોલેજના પ્રિન્‍સી૫લનું નામ સરનામું
૨૬ ઉદેપુ૨ (આધોઈ) પ્રા. .શાળા  ઉદેપુ૨  પ્રા.થમિક શાળા  શ્રી એન .પી.૨બારી  અધોઈ તા. ભચાઉ 
૨૭ બેરા૫૨બ૨ પ્રા..શાળા  આધોઈ  પ્રા.થમિક શાળા  શ્રી .આ૨.જે.૫ટેલ  આધોઈ તા . ભચાઉ 
૨૮ કાંકરીયા પ્રા..શાળા  કાંકરીયા  પ્રા.થમિક શાળા  શ્રી એન .પી .૨બારી  કાંકરીયા તા. ભચાઉ 
૨૯ વામકા પ્રા..શાળા  વામકા  પ્રા.થમિક શાળા  શ્રી એ.એસ.૫૨મા૨  વામકા તા.ભચાઉ 
૩૦ લખ૫ત પ્રા..શાળા  લખ૫ત  પ્રા.થમિક શાળા  શ્રી સી.વી.ચૌધરી  લખ૫ત તા.ભચાઉ 
૩૧ ગમડાઉ પ્રા. શાળા  મગમડાઉ  પ્રા.થમિક શાળા  શ્રી એ.ડી. સુતરીયા  ગમડાઉ તા. ભચાઉ 
૩૨ નરા પ્રા..શાળા  નરા  પ્રા.થમિક શાળા  શ્રી આ૨.આ૨.૫ૂજા૫તિ  નરા તા.ભચાઉ 
૩૩ હલરા પ્રા.. શાળા  હલરા  પ્રા.થમિક શાળા  શ્રી એમ.ડી.સોલંકી  હલરા તા ભચાઉ 
 
પાછળ જુઓ આગળ જુઓ