પંચાયત વિભાગ
લખપત તાલુકા પંચાયત
કચ્છ જીલ્લો - ગુજરાત સરકાર

પ્રમુખશ્રીશ્રીમતિ નુરબાઇ હાસમ મંઘરા
પ્રમુખશ્રી
તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રી શ્રી એમ. વી. ભાલોડીયા
તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રી
અવનવા સમાચાર..
ટેન્ડર્સ
તાલુકો પસંદ કરો

જીલ્લો પસંદ કરો


પંચાયત વિભાગકચ્છ જીલ્લોલખપત તાલુકા પંચાયત

તાલુકા વિષે


લખપત
ગ્રામ પંચાયત ૩૩
ગામડાઓ ૧૦૦
વસ્‍તી ૫૦૧૨૦
લખપત તાલુકો ભારત દેશના પશ્ચિમ ભાગમાં આવેલા ગુજરાત રાજ્યના કચ્છ જિલ્લાનો મહત્વનો તાલુકો છે. લખપત આ તાલુકાનું મુખ્ય મથક છે.લખપત મા લાખોનુ વેપાર થતો હતો એટલે તેનુ નામ લખપત પાડયુ. લખપતમાં ૧૦૦ જેટલા ગામો આવેલા છે. તાલુકાનું સરેરાશ અક્ષરજ્ઞાન  ૪૯.૭૬ ટકા છે. તાલુકાની મુખ્ય નદીઓમાં લોખંડ (પીપચર), ખારીનદી (પાન્ધ્રો ), વાણીયાસર (વિરાણી), દમણ(નોજ) નો સમાવેશ થાય છે.  મુખ્ય ખરીફ પાકો મગ, બાજરી, ગુવાર, જુવાર, મગફળી, એરંડા છે...