પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષેપંચાયતનું સરનામું

પંચાયતનું સરનામું

 
સરનામું : તાલુકા પંચાયત કચેરી - અબડાસા (નલીયા),
જિલ્‍લો - કચ્‍છ , અબડાસા.
ફોન નં : ૨૮૩૧૨૨૨૧૩૫
ફેકસ નં : ૨૮૩૧૨૨૨૫૫૬
ઈ-મેઈલ : tdo-abadasa@gujarat.gov.in