પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષેટીડીઓ વિષે

ટીડીઓ વિષેTDO

ટી.ડી.ઓ નું નામ: કે. પી. પ્રજાપતિ
ટી.ડી.ઓ નું સરનામુ:તાલુકા વિકાસ અઘિકારીશ્રી-અબડાસા-નલીયા
જિલ્‍લો - કચ્‍છ , અબડાસા.
ફોન નંબર:૦ર૮૩૧-રરર૧૩પ
ફેકસ નંબર:૦ર૮૩૧-રરરપપ૬
મોબાઈલ નંબર (અંગત): ૯૬૬૨૫૨૩૪૭૭
મોબાઈલ નંબર (કચેરી):૭૫૬૭૦૧૩૫૫૩
ઈ-મેઈલ:tdo.abdasa@gmail.com