પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષેવહીવટી અઘિકારીઓ

વહીવટી અઘિકારીઓ


અં.નં.અઘિકારીનું નામઅઘિકારીનો હોદ્દોફોન નંબર (કચેરી)ફેકસ નંબરમોબાઇલ નંબર
કે. પી. પ્રજાપતિ તા. વિ. અ.૦ર૮૩૧-રરર૧૩પ૦ર૮૩૧-રરરપપ૬ ૯૬૬૨૫૨૩૪૭૭