પંચાયત વિભાગ
આયુર્વેદ શાખા
મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆયુર્વેદ શાખાસંપર્કની માહિતી

સંપર્કની માહિતી

 
શાખાનું નામ આયુર્વેદ શાખા
શાખાનું સરનામુ જિલ્‍લ પંચાયત આયુર્વેદ શાખા, કચ્‍છ-ભુજ
મુખ્ચ સંપકૅ અઘિકારી શ્રી બી. વી. પરમાર
ફોન નંબર ૯૪૨૭૨૦૧૦૪૧
ઇન્‍ટર કોમ નંબર -
ફેકસ નંબર -
 
શાખાના વહીવટી અઘિકારીઓ
અં. નં. વહિવટી અઘિકારીનું નામ હોદો ફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઇલ નંબર
શ્રી બી. વી. પરમાર ડીએઓ ૦૨૮૩૨ ૨૨૨૯૯૮ - ૯૪૨૭૨૦૧૦૪૧