પંચાયત વિભાગ
હિસાબી શાખા
મુખપૃષ્ઠશાખાઓહિસાબી શાખાસંપર્કની માહિતી

સંપર્કની માહિતી

 
શાખાનું નામ હિસાબી શાખા
શાખાનું સરનામુ તાલુકા પંચાયત અબડાસા - નલીયા
મુખ્ચ સંપકૅ અઘિકારી શ્રી એમ. આર. ચૌધરી, નાયબ હિસાબનીશ
ફોન નંબર ૯૪૨૭૨૪૯૮૦૩
ઇન્‍ટર કોમ નંબર -
ફેકસ નંબર ૯૫૨૮૩૧૨૨૨૫૫૬
 
શાખાના વહીવટી અઘિકારીઓ
અં. નં. વહિવટી અઘિકારીનું નામ હોદો ફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઇલ નંબર
શ્રી એમ. આર. ચૌધરી નાયબ હિસાબનીશ ૨૨૨૧૩૫ ૯૫૨૮૩૧૨૨૨૫૫૬ ૯૪૨૭૨૪૯૮૦૩