પંચાયત વિભાગ
મહેકમ શાખા
મુખપૃષ્ઠશાખાઓમહેકમ શાખાસંપર્કની માહિતી

સંપર્કની માહિતી

 
શાખાનું નામ મહેકમ શાખા
શાખાનું સરનામુ તાલુકા પંચાયત અબડાસા - નલીયા
મુખ્ચ સંપકૅ અઘિકારી શ્રી એ. ડી. સોલંકી
ફોન નંબર ૯૫૨૮૩૧૨૨૨૫૫૬
ઇન્‍ટર કોમ નંબર -
ફેકસ નંબર ૯૫૨૮૩૧૨૨૨૫૫૬
 
શાખાના વહીવટી અઘિકારીઓ
અં. નં. વહિવટી અઘિકારીનું નામ હોદો ફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઇલ નંબર
શ્રી એ. ડી. સોલંકી જુ. કલાર્ક ૯૫૨૮૩૧૨૨૨૫૫૬ ૯૫૨૮૩૧૨૨૨૫૫૬ -