પંચાયત વિભાગ
પંચાયત શાખા
મુખપૃષ્ઠશાખાઓપંચાયત શાખાસંપર્કની માહિતી

સંપર્કની માહિતી

 
શાખાનું નામ પંચાયત શાખા
શાખાનું સરનામુ તાલુકા પંચાયત અબડાસા - નલીયા
મુખ્ચ સંપકૅ અઘિકારી શ્રી એચ. આર. જોષી
ફોન નંબર ૨૮૩૧૨૨૨૧૩૫
ઇન્‍ટર કોમ નંબર -
ફેકસ નંબર ૨૮૩૧૨૨૨૫૫૬
 
શાખાના વહીવટી અઘિકારીઓ
અં. નં. વહિવટી અઘિકારીનું નામ હોદો ફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઇલ નંબર
શ્રી એચ. આર. જોષી વિ. અ. પંચાયત ૨૮૩૧૨૨૨૧૩૫ ૨૮૩૧૨૨૨૫૫૬ -