પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓપશુપાલન શાખાપશુધન

પશુધન

વર્ષ-૨૦૦૭
અં.નં. ગામનું નામ ગાય ભેંસ બળદ ઘેંટા-બકરા ઉંટ મરઘા(પોલ્‍ટ્રી) ગઘેડુ-કુતરા ઘોડા અન્‍ય ભુંડ સસલાં ટોટલ
અબડાસા ૪૭૧૨૫ ૧૨૫૨૮   ૧૪૬૯૪૩ ૪૪૫ ૩૧૫૩ ૩૯૬૮ ૧૦૧ ૨૭ ૧૩ ૨૧૪૩૦૫