પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓપશુપાલન શાખારસીકરણ

રસીકરણ

વર્ષ-૨૦૦૭/૨૦૦૮
અં.નં. રસીનું નામ રસીકરણ કરેલ પશુઓની સંખ્‍યા
એચ.એસ. ૧૬૦૦૩
ઈ.ટી. ૬૦૦૦
એફ.એમ.ડી. ૧૮૦૦૦
હડકવા (એ.આર.વી.) ૧૦
બી.કયુ. ૫૦૦૦