પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓપશુપાલન શાખાસંપર્કની માહિતી

સંપર્કની માહિતી

 
શાખાનું નામ પશુપાલન શાખા
શાખાનું સરનામુ પશુ દવાખાના કોઠારા, ફ.પ. દ. તેમજ પ. દ. નલીયા
પ્રાથમિક પશુ સારવાર કેન્‍દ્ર, ડુમરા, મોથાળા, બીટા, વાયોર
મુખ્ચ સંપકૅ અઘિકારી પશુ ચિકિત્‍સા અધિકારી કોઠારા, ફ. પ. દ. નલીયા
ફોન નંબર ૦૨૮૩૨૮૨૨૬૮ , ૯૪૨૬૩૯૩૪૨૩ , ૦૨૮૩૧૨૨૧૫૩
ઇન્‍ટર કોમ નંબર -
ફેકસ નંબર -
 
શાખાના વહીવટી અઘિકારીઓ
અં. નં. વહિવટી અઘિકારીનું નામ હોદો ફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઇલ નંબર
ડૉ. એસ. એન. જોષી પ.ચિ.અ. ૦૨૮૩૧૨૮૨૨૬૮ - ૯૪૨૭૪૯૦૩૨૨
ડૉ. એસ. એસ. પટેલ પ.ચિ.અ. - - ૯૪૨૬૩૯૩૪૨૩
ડૉ. ઓ. એચ. દેસાઇ પ.ચિ.અ. ૦૨૮૩૧૨૮૨૨૬૮ - ૯૮૨૫૮૭૭૭૪૫