પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓપશુપાલન શાખાપશુ સારવાર

પશુ સારવાર

 
અં.નં. ગામનું નામ હોસ્‍પીટલ/ દવાખાના નું નામ દાખલ કરેલ ૫શુઓની  સંખ્‍યા સારવાર પામેલ ૫શુઓની સંખ્‍યા
નલીયા નલીયા પશુ દવાખાનું ૨૮૪ ૫૫૯
નલીયા ફરતું પશુ દવાખાનું ૧૫૩ ૨૪૬૫
કોઠારા કોઠારા પશું દવાખાનું ૫૨ ૧૬૩૨
ડુમરા પ્રા. પ. સા. કે. ડુમરા ૧૫૩ ૮૨૩
મોથાળા પ્રા. પ. સા. કે મોથાળા ૧૫૪ ૪૭૨
બીટ્ટા પ્રા. પ. સા. કે. બીટ્ટા ૪૧ ૪૭૦
વાયોર પ્રા. પ. સા. કે. વાયોર ૫૦ ૪૧૪