પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓપશુપાલન શાખાશિબીરની માહીતી

શિબીરની માહીતી

 
અં.નં. ગામનું નામ શિબીરનું નામ સારવાર આપેલ જાનવર ની સંખ્યા લાભ લીધેલ પશું પાલકો ની સંખ્યા નાણાકીય ખર્ચ
રાયધનપર રાજ્ય કેન્‍દ્ર પુરસ્‍કૃત  ૫૦ ૫૦ ૪૯૫
વિદ્યાંબર રાજ્ય કેન્‍દ્ર પુરસ્‍કૃત  ૫૦ ૫૦ ૪૯૫
ચરોપડી મોટી રાજ્ય કેન્‍દ્ર પુરસ્‍કૃત  ૫૦ ૫૦ ૪૯૫
લાલ રાજ્ય કેન્‍દ્ર પુરસ્‍કૃત  ૫૦ ૫૦ ૪૯૫
લાલ રાજ્ય કેન્‍દ્ર પુરસ્‍કૃત  ૫૦ ૫૦ ૪૯૫
વાડાપધ્‍ધર રાજ્ય કેન્‍દ્ર પુરસ્‍કૃત  ૫૦ ૫૦ ૪૯૫
ભવાનીપર રાજ્ય કેન્‍દ્ર પુરસ્‍કૃત  ૫૦ ૫૦ ૪૯૫
ભારાપર રાજ્ય કેન્‍દ્ર પુરસ્‍કૃત  ૫૦ ૫૦ ૪૯૫
હમીરપર રાજ્ય કેન્‍દ્ર પુરસ્‍કૃત  ૫૦ ૫૦ ૪૯૫
૧૦ કુકડાઉ રાજ્ય કેન્‍દ્ર પુરસ્‍કૃત  ૫૦ ૫૦ ૪૯૫
૧૧ ઉસ્‍તીયા રાજ્ય કેન્‍દ્ર પુરસ્‍કૃત  ૫૦ ૫૦ ૪૯૫
૧૨ મોહાડી રાજ્ય કેન્‍દ્ર પુરસ્‍કૃત  ૫૦ ૫૦ ૪૯૫
૧૩ મોટીધુફી રાજ્ય કેન્‍દ્ર પુરસ્‍કૃત  ૫૦ ૫૦ ૪૯૫
૧૪ કેરવાંઢ રાજ્ય કેન્‍દ્ર પુરસ્‍કૃત  ૫૦ ૫૦ ૪૯૫
૧૫ જખૌ રાજ્ય કેન્‍દ્ર પુરસ્‍કૃત  ૫૦ ૫૦ ૪૯૫